bg_image

Reklamacje

Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, klient brokera będący osobą fizyczną, osobą prawną, spółką nieposiadającą osobowości prawnej ma prawo złożenia reklamacji na działanie brokera ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres biuro@dap.olsztyn.pl, a także osobiście lub w formie pisemnej na adres: DAP-Dom Aukcyjno-Powierniczy Sp. z o.o., ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn

Broker ubezpieczeniowy obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej broker ubezpieczeniowy:

a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia

b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Informujemy także o możliwości złożenia skargi, jak również o możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem, a podmiotem rynku finansowego prowadzonego przez Rzecznika Finansowego albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.